Pravidla pro létání a pohyb na letišti

V2.0 aktualizováno 1.1.2022 platnost do 31.12.2024

Základním pravidlem modelářů na modelářském letišti je dodržování bezpečnosti provozu. Modelář nesmí provozem svého modelu ohrozit žádnou osobu, která se v blízkosti letiště pohybuje. Po příjezdu na letiště musí každý modelář zaparkovat na odstavné ploše pro vozidla dle přiloženého nákresu  ZDE  a řazení musí probíhat směrem od buněk. Tato plocha je rovněž pravidelně udržována sekáním travního porostu a rovněž slouží jako stojánka modelů, které jsou připravovány k letu.

Startování a seřizování motorů je povoleno z bezpečnostních důvodů pouze na stojánce u letové plochy - ne na stojánce za auty na parkovišti, kde se pohybují často děti, veřejnost... Pokud je to možné, tak tuto činnost (startování a seřizování motorů) nevykonávejte v čase startu či přistání právě létajícího kolegy, kdy je třeba zvýšené koncentrace a pilot potřebuje maximum informací o modelu nejen vizuálních, ale i akustických o chodu motoru. Létající modelář a jeho pohoda má prioritu nad vším ostatním v zájmu bezpečnosti.

Protože jsou některé modely stále ovládány modelářskými vysílači s frekvenční modulací (FM), je nutné, aby každý modelář vlastnící tuto soupravu nahlásil své číslo kanálu (frekvence), na které je jeho vysílač provozován. RC soupravy s digitálním přenosem 2.4 Ghz a více do této nahlašovací povinnosti nespadají. Po předletové přípravě, kdy se modelář rozhodne svůj model odstartovat, oznámí tuto skutečnost ostatním létajícím účastníkům, případně se dohodne, s kým bude ve vzduchu létat. Doporučuje se, aby oba modeláři společně létající stáli poblíž sebe tak, aby se mohli vzájemně informovat o průletu nad plochou, mezipřistání, či přistání.

Vzhledem k nutnosti dodržování bezpečnosti při letu, nesmí modelář létat nad stojánkou, parkujícími vozidly a ostatními účastníky létání viz. mapka letového prostoru ZDE. Modelář musí svůj model provozovat ve vzduchu tak, aby byl stále pod jeho kontrolou. V případě podezření, že s modelem není něco v pořádku, musí okamžitě přistát. Dojde-li ke „krizové situaci“ (ztráta kontroly nad modelem při letu zejména v těsném okolí letiště), musí to pilot (nejlépe křikem) oznámit všem ostatním, aby stihli utéci či jinak reagovat na nastalou událost!

Po přistání musí modelář se svým modelem urychleně opustit přistávací a vzletovou plochu. V případě, že model musí být z letové plochy odnesen, je nutné aby ostatní, kteří létají právě se svým modelem, byli v dostatečné výšce a nejlépe mimo osu letové plochy, tak aby neohrozili modeláře, kteří si jde pro svůj model, dokud neopustí letovou plochu.

Veškerý provoz letiště musí být podřízen bezvýhradně bezpečnosti a to jak osobní tak věcné!

Za případné škody na majetku i na zdraví způsobené provozem RC modelu zodpovídá plně jejich viník, kterým je vždy konkrétní osoba, která škodu způsobila.

V případě, že během létání jsou na letišti přítomni diváci, je nutné, aby je právě nelétající modelář seznámil s pravidly pobytu a pohybu na modelářském letišti a přilehlých prostorech. Zejména: nepohybovat se  v blízkosti letištní dráhy, nezdržovat se v ose letištní dráhy, nestát v ose točící se vrtule a to ani v její těsné blízkosti, stát vždy za připravovaným modelem k letu, nepřekračovat stojící modely, nerušit létajícího modeláře... Povinností každého je zabránit návštěvníkům vstupovat na vzletovou plochu v případě, že je model ve vzduchu, nebo se připravuje k odstartování.

Samozřejmostí je dodržování čistoty v prostorách letiště.

Zákaz kouření a zakládání ohňů krom vymezených prostor s přihlédnutím na roční období a ke stavu okolní vegetace.

Pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek je u nás přísný zákaz:
- létání
- startování či jiné nastavování modelu
- vstupu na stojánku a do letového prostoru

Upozornění: V obci Vážany se souběžně s našim letištěm nachází ve vzdálenosti 570 m ULL letiště. Je třeba věnovat pozornost možným přeletům našim letovým prostorem. Povinností každého je, při zjištění takového letadla, upozornit právě létajícího modeláře na tuto skutečnost. Při provozu RC modelů nesmíme ohrozit pilota UL letadla.

Prostor pro starty a přistání (RUNWAY) je v rozích vyznačen bílými značkami a má rozměr 97x20 m - travnatá plocha + 17x30 m asfaltová plocha.

Každý modelář bez výjimek, který by chtěl využít modelářské letiště v Sudicích LMK 195 Boskovice p.s., musí souhlas s těmito pravidly stvrdit podpisem v tištěné podobě! Bez tohoto podpisu nelze na tomto letišti vzlétnout a ani jinak manipulovat s modelem. U dětí do 18 let se podepíše zákonný zástupce, který je povinen dítě ve všem řádně poučit a dohlédnout na dodržování pravidel - nese za něj trestněprávní odpovědnost. Tento podpis zároveň slouží jako souhlas se zveřejněním veškerých fotografií a videí pořízených na letišti s touto osobou a jeho modelů či techniky pro účely propagace klubu LMK 195 Boskovice p.s.

Členové LMK 195 Boskovice p.s. vyjadřují členstvím v klubu souhlas s aktuálně odsouhlaseným zněním místních pravidel létání a pohybu na letišti.
 
Letový prostor:      - volný,      - s maximální opatrností,      - zakázaný